Bez kategorii

Kontynuacja inwestycji – listopad 2023

Zrealizowano kolejne zadania z zakresu budowy sieci wod- kan.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano 760,9 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do nieruchomości oraz 262,0 m sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz pompownię ścieków w ul. Armii Krajowej (pomiędzy ul. Kamienną a granicą zabudowy) w Dzierżoniowie.

W dniu 30.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie w Pieszycach – etap II

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Osiedle Górskie (na odcinku od posesji nr 35 do końca) w Pieszycach, o średnicy Ø200 i Ø160 o łącznej długości 365,70 m wraz z odejściami do nieruchomości oraz sieć kanalizacji tłocznej Ø90 o długości 274,60 m, wraz z pompownią ścieków.

W dniu 14.12.2022 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.

Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie praca systemu wodociągowego w poszczególnych strefach

W ramach zadania stworzono system centralnego monitoringu i sterowania systemem wodociągowym – strefowanie sieci wodociągowej, w szczególności w zakresie:

  • wdrożenia Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w układzie strefowym, umożliwiającego bilansowanie zużycia wody oraz wdrożenie Aktywnej Kontroli Wycieków, wspomaganego przez dynamiczny model numeryczny sieci wodociągowej,
  • budowy 5 nowych punktów pomiarowych (PPO) na sieciach wodociągowych – komory pomiarowe,
  • przebudowy 15 PPO na obiektach sieciowych i ujęciach wody – komory pomiarowe,
  • przebudowy 25 PPO na obiektach kubaturowych – stacje uzdatniania wody, przepompownie, zbiorniki wody, stacje kontrolno-pomiarowe,
  • modernizacji dyspozytorni WiK Sp. z o.o., wraz z dostawą serwera.

W dniu 05.09.2023 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie

 

Wykonawca ułożył sieć kanalizacji sanitarnej:

  • grawitacyjnej w drodze od kościoła do wysokości posesji Bratoszów 52, wzdłuż drogi powiatowej w Bratoszowie i z Bratoszowa do Dzierżoniowa oraz wzdłuż stawu, o łącznej długości ok. 2,2 km;
  • tłocznej w Bratoszowie (od pompowni P2) oraz z Bratoszowa (od pompowni P1) do Dzierżoniowa (do skrzyżowania z drogą Dzierżoniów – Pieszyce), o łącznej długości ok. 1,9 km.

Zabudowano dwie przepompownie ścieków sanitarnych.

W dniu 24.10.2023 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej

Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piława Dolna wraz z włączeniem wybudowanych sieci do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki z Piławy Górnej do Oczyszczalni Ścieków w Bielawie.

Długość wybudowanej kanalizacji wyniosła ok. 11,5 km. W ramach zadania wybudowano 2  przepompownie ścieków.

W dniu 19.10.2023 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.